C Programlama Dilinin Genel Yapısı


C Programlama Dilinin Genel Yapısı

#include ….;

İnclude’un Türkçe anlamı dahil etmek, içermek anlamına gelir.  Herhangi bir C programını incelerseniz header yani baş bölümünde include yazdıklarını görürsünüz. Bunun nedeni C programı yazarken herhangi bir komutun bilgisayar için de anlaşılabilmesi için bir takım kodlara ihtiyaç vardır. Biz her defasında bu kodları en başa yazmak yerine include kodunu yazıp başka bir sayfa içerisinde bulunan kod dosyasını çalıştıracağımız program içerisine dahil edip beraber açıyoruz.

Örneğin include komutunu kullanmasaydık ekrana yazı yazma komutu olan printf’in ne anlama geldiğini açıklayan <stdio.h> ‘ı C programının içerisine yazmak zorundaydık.

C’de kütüphane dosyaları

Math. h kütüphanesi

Adındanda anlaşılacağı gibi yardımcı Matematiksel fonksiyonları kullanmamızı sağlar.

Matematiksel fonksiyonların hemen hemen hepsi double veri tipindedir. Bu fonksiyonlardan biri program içinde kullanılacaksa math.h başlık dosyası program içine eklenmelidir. En çok kullanılan matematiksel fonksiyonlar Tablo 5.1’de listelenmiştir.

Tablo 5.1: math.h kütüphanesinde tanımlı bazı fonksiyonlar

Fonksiyon Bildirimi Açıklama Örnek Sonuç
int abs(int x); x tamsayısının mutlak değerini hesaplar abs(-4) 4
double fabs(double x); x gerçel sayısının mutlak değerini hesaplar fabs(-4.0) 4.000000
int floor(double x); x’e (x’den büyük olmayan) en yakın tamsayıyı gönderir abs(-0.5) -1
int ceil(double x); x’e (x’den küçük olmayan) en yakın tamsayıyı gönderir ceil(-0.5) 0
double sqrt(double x); pozitif x sayısının karekökünü hesaplar sqrt(4.0) 2.000000
double pow(double x, double y); xy değerini hesaplar pow(2., 3.) 8.000000
double log(double x); pozitif x sayısının doğal logaritmasını hesaplar, ln(x) log(4.0) 1.386294
double log10(double x); pozitif x sayısının 10 tabanındaki logaritmasını hesaplar log10(4.0) 0.602060
double sin(double x); radyan cinsinden girilien x sayısının sinüs değerini hesaplar sin(3.14) 0.001593
double cos(double x); radyan cinsinden girilien x sayısının kosinüs değerini hesaplar cos(3.14) -0.999999
double tan(double x); radyan cinsinden girilien x sayısının tanjant değerini hesaplar tan(3.14) -0.001593
double asin(double x); sinüs değeri x olan açıyı gönderir. Açı -pi/2 ile pi/2 arasındadır. asin(0.5) 0.523599
double acos(double x); cosinüs değeri x olan açıyı gönderir. Açı -pi/2 ile pi/2 arasındadır. acos(0.5) 1.047198
double atan(double x); tanjant değeri x olan açıyı gönderir. Açı -pi/2 ile pi/2 arasındadır. atan(0.5) 0.463648
 NOT

Bir programda math.h kütüphanesi kullanılacakca, GCC derleyicisi -lm seçeneği ile birlikte kullanılmalıdır.
Örneğin test.c içinde math.h‘i kullanıyorsa derleme:     gcc -lm test.c -o test

şeklinde yapılmalıdır. Aksi halde bir hata mesajı ile karşılaşılır.

 Standart Kütüphane Fonksiyonları (stdlib.h)

Tablo 5.2: stdlib.h kütüphanesinde tanımlı bazı fonksiyonlar

Fonksiyon Bildirimi Açıklama Örnek Sonuç
int atoi(const char *s); Bir karakter topluluğunu tamsayıya çevirir atoi("-12345") -12345
long atol(const char *s); Bir karakter topluluğunu uzun tamsayıya çevirir atol("1234567890") 1234567890
double atof(const char *s); Bir karakter topluluğunu gercel sayıya çevirir atof("-123.546") -123.456
void exit(int durum); Programı sonlandırarak kontrolü işletim sistemine geri verir. exit(1)
int rand(void); 0 ile RAND_MAX arasında rastgele sayı üretir.
RAND_MAX, stdlib.h içinde tanımlanmış bir sembolik sabittir
rand() 50485132
max(a,b) stdlib.h‘de tanımlanmış iki sayıdan en büyüğünü bulan makro fonksiyon max(5, 9) 9
min(a,b) stdlib.h‘de tanımlanmış iki sayıdan en küçüğünü bulan makro fonksiyon min(5, 9) 5

 Karakter Üzerinde İşlem Yapan Fonksiyonlar (ctype.h)

Tablo 5.3: ctype.h Kütüphanesinde tanımlı fonksiyonlar

Fonksiyon Bildirimi Açıklama Örnek Sonuç
isalpha(c) c bir harf ise 0 dan farklı, değilse 0 gönderir isalpha('a') 8
isalnum(c) c A-Z, a-z veya 0-9 arasında ise 0 dan farklı, değilse 0 gönderir isalnum('a') 1
isascii(c) c bir ASCII karakter ise 0 dan farklı, değilse 0 gönderir isascii('a') 1
isdigit(c) c bir rakam ise 0 dan farklı, değilse 0 gönderir isdigit('4') 2
islower(c) c a-z arasında ise 0 dan farklı, değilse 0 gönderir islower('P') 0
isupper(c) c A-Z arasında ise 0 dan farklı, değilse 0 gönderir islower('P') 4
toascii(c) c sayısı ile verilen ASCII koda sahip karakteri elde eden makro toascii(65) A
tolower(c) c karakterini küçük harfe çevirir tolower('D') d
toupper(c) c karakterini büyük harfe çevirir toupper('b') B

 

 

Stdio.h dosyasının Ön izleme;

/*
 * stdio.h
 * This file has no copyright assigned and is placed in the Public Domain.
 * This file is a part of the mingw-runtime package.
 * No warranty is given; refer to the file DISCLAIMER within the package.
 *
 * Definitions of types and prototypes of functions for standard input and
 * output.
 *
 * NOTE: The file manipulation functions provided by Microsoft seem to
 * work with either slash (/) or backslash (\) as the directory separator.
 *
 */

#ifndef _STDIO_H_
#define    _STDIO_H_

/* All the headers include this file. */
#include <_mingw.h>

#ifndef RC_INVOKED
#define __need_size_t
#define __need_NULL
#define __need_wchar_t
#define    __need_wint_t
#include <stddef.h>
#define __need___va_list
#include <stdarg.h>
#endif    /* Not RC_INVOKED */

/* Flags for the iobuf structure  */
#define    _IOREAD    1 /* currently reading */
#define    _IOWRT    2 /* currently writing */
#define    _IORW    0x0080 /* opened as “r+w” */

/*
 * The three standard file pointers provided by the run time library.
 * NOTE: These will go to the bit-bucket silently in GUI applications!
 */
#define    STDIN_FILENO    0
#define    STDOUT_FILENO    1
#define    STDERR_FILENO    2

/* Returned by various functions on end of file condition or error. */
#define    EOF    (-1)

/*
 * The maximum length of a file name. You should use GetVolumeInformation
 * instead of this constant. But hey, this works.
 * Also defined in io.h.
 */
#ifndef FILENAME_MAX
#define    FILENAME_MAX    (260)
#endif

/*
 * The maximum number of files that may be open at once. I have set this to
 * a conservative number. The actual value may be higher.
 */
#define FOPEN_MAX    (20)

/* After creating this many names, tmpnam and tmpfile return NULL */
#define TMP_MAX    32767
/*
 * Tmpnam, tmpfile and, sometimes, _tempnam try to create
 * temp files in the root directory of the current drive
 * (not in pwd, as suggested by some older MS doc’s).
 * Redefining these macros does not effect the CRT functions.
 */
#define _P_tmpdir   “\\”
#ifndef __STRICT_ANSI__
#define P_tmpdir _P_tmpdir
#endif
#define _wP_tmpdir  L”\\”

/*
 * The maximum size of name (including NUL) that will be put in the user
 * supplied buffer caName for tmpnam.
 * Inferred from the size of the static buffer returned by tmpnam
 * when passed a NULL argument. May actually be smaller.
 */
#define L_tmpnam (16)

#define _IOFBF    0x0000  /* full buffered */
#define _IOLBF    0x0040  /* line buffered */
#define _IONBF    0x0004  /* not buffered */

#define _IOMYBUF  0x0008  /* stdio malloc()’d buffer */
#define _IOEOF    0x0010  /* EOF reached on read */
#define _IOERR    0x0020  /* I/O error from system */
#define _IOSTRG   0x0040  /* Strange or no file descriptor */
#ifdef _POSIX_SOURCE
# define _IOAPPEND 0x0200
#endif
/*
 * The buffer size as used by setbuf such that it is equivalent to
 * (void) setvbuf(fileSetBuffer, caBuffer, _IOFBF, BUFSIZ).
 */
#define    BUFSIZ    512

/* Constants for nOrigin indicating the position relative to which fseek
 * sets the file position. Enclosed in ifdefs because io.h could also
 * define them. (Though not anymore since io.h includes this file now.) */
#ifndef    SEEK_SET
#define SEEK_SET    (0)
#endif

#ifndef    SEEK_CUR
#define    SEEK_CUR    (1)
#endif

#ifndef    SEEK_END
#define SEEK_END    (2)
#endif

#ifndef    RC_INVOKED

#ifndef __VALIST
#ifdef __GNUC__
#define __VALIST __gnuc_va_list
#else
#define __VALIST char*
#endif
#endif /* defined __VALIST  */

/*
 * The structure underlying the FILE type.
 *
 * Some believe that nobody in their right mind should make use of the
 * internals of this structure. Provided by Pedro A. Aranda Gutiirrez
 * <paag@tid.es>.
 */
#ifndef _FILE_DEFINED
#define    _FILE_DEFINED
typedef struct _iobuf
{
    char*    _ptr;
    int    _cnt;
    char*    _base;
    int    _flag;
    int    _file;
    int    _charbuf;
    int    _bufsiz;
    char*    _tmpfname;
} FILE;
#endif    /* Not _FILE_DEFINED */

/*
 * The standard file handles
 */
#ifndef __DECLSPEC_SUPPORTED

extern FILE (*_imp___iob)[];    /* A pointer to an array of FILE */

#define _iob    (*_imp___iob)    /* An array of FILE */

#else /* __DECLSPEC_SUPPORTED */

__MINGW_IMPORT FILE _iob[];    /* An array of FILE imported from DLL. */

#endif /* __DECLSPEC_SUPPORTED */

#define stdin    (&_iob[STDIN_FILENO])
#define stdout    (&_iob[STDOUT_FILENO])
#define stderr    (&_iob[STDERR_FILENO])

#ifdef __cplusplus
extern “C” {
#endif

/*
 * File Operations
 */
_CRTIMP FILE* __cdecl fopen (const char*, const char*);
_CRTIMP FILE* __cdecl    freopen (const char*, const char*, FILE*);
_CRTIMP int __cdecl    fflush (FILE*);
_CRTIMP int __cdecl    fclose (FILE*);
/* MS puts remove & rename (but not wide versions) in io.h  also */
_CRTIMP int __cdecl    remove (const char*);
_CRTIMP int __cdecl    rename (const char*, const char*);
_CRTIMP FILE* __cdecl    tmpfile (void);
_CRTIMP char* __cdecl    tmpnam (char*);

#ifndef __STRICT_ANSI__
_CRTIMP char* __cdecl    _tempnam (const char*, const char*);
_CRTIMP int  __cdecl    _rmtmp(void);

#ifndef    NO_OLDNAMES
_CRTIMP char* __cdecl    tempnam (const char*, const char*);
_CRTIMP int __cdecl     rmtmp(void);
#endif
#endif /* __STRICT_ANSI__ */

_CRTIMP int __cdecl    setvbuf (FILE*, char*, int, size_t);

_CRTIMP void __cdecl    setbuf (FILE*, char*);

/*
 * Formatted Output
 */

_CRTIMP int __cdecl    fprintf (FILE*, const char*, …);
_CRTIMP int __cdecl    printf (const char*, …);
_CRTIMP int __cdecl    sprintf (char*, const char*, …);
_CRTIMP int __cdecl    _snprintf (char*, size_t, const char*, …);
_CRTIMP int __cdecl    vfprintf (FILE*, const char*, __VALIST);
_CRTIMP int __cdecl    vprintf (const char*, __VALIST);
_CRTIMP int __cdecl    vsprintf (char*, const char*, __VALIST);
_CRTIMP int __cdecl    _vsnprintf (char*, size_t, const char*, __VALIST);

#ifndef __NO_ISOCEXT  /* externs in libmingwex.a */
int __cdecl snprintf(char* s, size_t n, const char*  format, …);
__CRT_INLINE int __cdecl
vsnprintf (char* s, size_t n, const char* format, __VALIST arg)
  { return _vsnprintf ( s, n, format, arg); }
int __cdecl vscanf (const char * __restrict__, __VALIST);
int __cdecl vfscanf (FILE * __restrict__, const char * __restrict__,
             __VALIST);
int __cdecl vsscanf (const char * __restrict__,
             const char * __restrict__, __VALIST);
#endif

/*
 * Formatted Input
 */

_CRTIMP int __cdecl    fscanf (FILE*, const char*, …);
_CRTIMP int __cdecl    scanf (const char*, …);
_CRTIMP int __cdecl    sscanf (const char*, const char*, …);
/*
 * Character Input and Output Functions
 */

_CRTIMP int __cdecl    fgetc (FILE*);
_CRTIMP char* __cdecl    fgets (char*, int, FILE*);
_CRTIMP int __cdecl    fputc (int, FILE*);
_CRTIMP int __cdecl    fputs (const char*, FILE*);
_CRTIMP char* __cdecl    gets (char*);
_CRTIMP int __cdecl    puts (const char*);
_CRTIMP int __cdecl    ungetc (int, FILE*);

/* Traditionally, getc and putc are defined as macros. but the
   standard doesn’t say that they must be macros.
   We use inline functions here to allow the fast versions
   to be used in C++ with namespace qualification, eg., ::getc.

   _filbuf and _flsbuf  are not thread-safe. */
_CRTIMP int __cdecl    _filbuf (FILE*);
_CRTIMP int __cdecl    _flsbuf (int, FILE*);

#if !defined _MT

__CRT_INLINE int __cdecl getc (FILE* __F)
{
  return (–__F->_cnt >= 0)
    ?  (int) (unsigned char) *__F->_ptr++
    : _filbuf (__F);
}

__CRT_INLINE int __cdecl putc (int __c, FILE* __F)
{
  return (–__F->_cnt >= 0)
    ?  (int) (unsigned char) (*__F->_ptr++ = (char)__c)
    :  _flsbuf (__c, __F);
}

__CRT_INLINE int __cdecl getchar (void)
{
  return (–stdin->_cnt >= 0)
    ?  (int) (unsigned char) *stdin->_ptr++
    : _filbuf (stdin);
}

__CRT_INLINE int __cdecl putchar(int __c)
{
  return (–stdout->_cnt >= 0)
    ?  (int) (unsigned char) (*stdout->_ptr++ = (char)__c)
    :  _flsbuf (__c, stdout);}

#else  /* Use library functions.  */

_CRTIMP int __cdecl    getc (FILE*);
_CRTIMP int __cdecl    putc (int, FILE*);
_CRTIMP int __cdecl    getchar (void);
_CRTIMP int __cdecl    putchar (int);

#endif

/*
 * Direct Input and Output Functions
 */

_CRTIMP size_t __cdecl    fread (void*, size_t, size_t, FILE*);
_CRTIMP size_t __cdecl    fwrite (const void*, size_t, size_t, FILE*);

/*
 * File Positioning Functions
 */

_CRTIMP int __cdecl    fseek (FILE*, long, int);
_CRTIMP long __cdecl    ftell (FILE*);
_CRTIMP void __cdecl    rewind (FILE*);

#ifdef __USE_MINGW_FSEEK  /* These are in libmingwex.a */
/*
 * Workaround for limitations on win9x where a file contents are
 * not zero’d out if you seek past the end and then write.
 */

int __cdecl __mingw_fseek (FILE *, long, int);
int __cdecl __mingw_fwrite (const void*, size_t, size_t, FILE*);
#define fseek(fp, offset, whence)  __mingw_fseek(fp, offset, whence)
#define fwrite(buffer, size, count, fp)  __mingw_fwrite(buffer, size, count, fp)
#endif /* __USE_MINGW_FSEEK */

/*
 * An opaque data type used for storing file positions… The contents of
 * this type are unknown, but we (the compiler) need to know the size
 * because the programmer using fgetpos and fsetpos will be setting aside
 * storage for fpos_t structres. Actually I tested using a byte array and
 * it is fairly evident that the fpos_t type is a long (in CRTDLL.DLL).
 * Perhaps an unsigned long? TODO? It’s definitely a 64-bit number in
 * MSVCRT however, and for now `long long’ will do.
 */
#ifdef __MSVCRT__
typedef long long fpos_t;
#else
typedef long    fpos_t;
#endif

_CRTIMP int __cdecl    fgetpos    (FILE*, fpos_t*);
_CRTIMP int __cdecl    fsetpos (FILE*, const fpos_t*);

/*
 * Error Functions
 */

_CRTIMP int __cdecl    feof (FILE*);
_CRTIMP int __cdecl    ferror (FILE*);

#ifdef __cplusplus
inline int __cdecl feof (FILE* __F)
  { return __F->_flag & _IOEOF; }
inline int __cdecl ferror (FILE* __F)
  { return __F->_flag & _IOERR; }
#else
#define feof(__F)     ((__F)->_flag & _IOEOF)
#define ferror(__F)   ((__F)->_flag & _IOERR)
#endif

_CRTIMP void __cdecl    clearerr (FILE*);
_CRTIMP void __cdecl    perror (const char*);

#ifndef __STRICT_ANSI__
/*
 * Pipes
 */
_CRTIMP FILE* __cdecl    _popen (const char*, const char*);
_CRTIMP int __cdecl    _pclose (FILE*);

#ifndef NO_OLDNAMES
_CRTIMP FILE* __cdecl    popen (const char*, const char*);
_CRTIMP int __cdecl    pclose (FILE*);
#endif

/*
 * Other Non ANSI functions
 */
_CRTIMP int __cdecl    _flushall (void);
_CRTIMP int __cdecl    _fgetchar (void);
_CRTIMP int __cdecl    _fputchar (int);
_CRTIMP FILE* __cdecl    _fdopen (int, const char*);
_CRTIMP int __cdecl    _fileno (FILE*);
_CRTIMP int __cdecl    _fcloseall(void);
_CRTIMP FILE* __cdecl    _fsopen(const char*, const char*, int);
#ifdef __MSVCRT__
_CRTIMP int __cdecl    _getmaxstdio(void);
_CRTIMP int __cdecl    _setmaxstdio(int);
#endif

#ifndef _NO_OLDNAMES
_CRTIMP int __cdecl    fgetchar (void);
_CRTIMP int __cdecl    fputchar (int);
_CRTIMP FILE* __cdecl    fdopen (int, const char*);
_CRTIMP int __cdecl    fileno (FILE*);
#endif    /* Not _NO_OLDNAMES */

#define _fileno(__F) ((__F)->_file)
#ifndef _NO_OLDNAMES
#define fileno(__F) ((__F)->_file)
#endif

#if defined (__MSVCRT__) && !defined (__NO_MINGW_LFS)
#include <sys/types.h>
__CRT_INLINE FILE* __cdecl fopen64 (const char* filename, const char* mode)
{
  return fopen (filename, mode);
}

int __cdecl fseeko64 (FILE*, off64_t, int);

#ifdef __USE_MINGW_FSEEK
int __cdecl __mingw_fseeko64 (FILE *, off64_t, int);
#define fseeko64(fp, offset, whence)  __mingw_fseeko64(fp, offset, whence)
#endif

__CRT_INLINE off64_t __cdecl ftello64 (FILE * stream)
{
  fpos_t pos;
  if (fgetpos(stream, &pos))
    return  -1LL;
  else
   return ((off64_t) pos);
}
#endif /* __NO_MINGW_LFS */

#endif    /* Not __STRICT_ANSI__ */

/* Wide  versions */

#ifndef _WSTDIO_DEFINED
/*  also in wchar.h – keep in sync */
_CRTIMP int __cdecl    fwprintf (FILE*, const wchar_t*, …);
_CRTIMP int __cdecl    wprintf (const wchar_t*, …);
_CRTIMP int __cdecl    swprintf (wchar_t*, const wchar_t*, …);
_CRTIMP int __cdecl    _snwprintf (wchar_t*, size_t, const wchar_t*, …);
_CRTIMP int __cdecl    vfwprintf (FILE*, const wchar_t*, __VALIST);
_CRTIMP int __cdecl    vwprintf (const wchar_t*, __VALIST);
_CRTIMP int __cdecl    vswprintf (wchar_t*, const wchar_t*, __VALIST);
_CRTIMP int __cdecl    _vsnwprintf (wchar_t*, size_t, const wchar_t*, __VALIST);
_CRTIMP int __cdecl    fwscanf (FILE*, const wchar_t*, …);
_CRTIMP int __cdecl    wscanf (const wchar_t*, …);
_CRTIMP int __cdecl    swscanf (const wchar_t*, const wchar_t*, …);
_CRTIMP wint_t __cdecl    fgetwc (FILE*);
_CRTIMP wint_t __cdecl    fputwc (wchar_t, FILE*);
_CRTIMP wint_t __cdecl    ungetwc (wchar_t, FILE*);

#ifdef __MSVCRT__
_CRTIMP wchar_t* __cdecl fgetws (wchar_t*, int, FILE*);
_CRTIMP int __cdecl    fputws (const wchar_t*, FILE*);
_CRTIMP wint_t __cdecl    getwc (FILE*);
_CRTIMP wint_t __cdecl    getwchar (void);
_CRTIMP wchar_t* __cdecl _getws (wchar_t*);
_CRTIMP wint_t __cdecl    putwc (wint_t, FILE*);
_CRTIMP int __cdecl    _putws (const wchar_t*);
_CRTIMP wint_t __cdecl    putwchar (wint_t);
_CRTIMP FILE* __cdecl    _wfdopen(int, wchar_t *);
_CRTIMP FILE* __cdecl    _wfopen (const wchar_t*, const wchar_t*);
_CRTIMP FILE* __cdecl    _wfreopen (const wchar_t*, const wchar_t*, FILE*);
_CRTIMP FILE* __cdecl    _wfsopen (const wchar_t*, const wchar_t*, int);
_CRTIMP wchar_t* __cdecl _wtmpnam (wchar_t*);
_CRTIMP wchar_t* __cdecl _wtempnam (const wchar_t*, const wchar_t*);
_CRTIMP int __cdecl    _wrename (const wchar_t*, const wchar_t*);
_CRTIMP int __cdecl    _wremove (const wchar_t*);
_CRTIMP void __cdecl    _wperror (const wchar_t*);
_CRTIMP FILE* __cdecl    _wpopen (const wchar_t*, const wchar_t*);
#endif    /* __MSVCRT__ */

#ifndef __NO_ISOCEXT  /* externs in libmingwex.a */
int __cdecl snwprintf (wchar_t* s, size_t n, const wchar_t*  format, …);
__CRT_INLINE int __cdecl
vsnwprintf (wchar_t* s, size_t n, const wchar_t* format, __VALIST arg)
  { return _vsnwprintf ( s, n, format, arg);}
int __cdecl vwscanf (const wchar_t * __restrict__, __VALIST);
int __cdecl vfwscanf (FILE * __restrict__,
               const wchar_t * __restrict__, __VALIST);
int __cdecl vswscanf (const wchar_t * __restrict__,
               const wchar_t * __restrict__, __VALIST);
#endif

#define _WSTDIO_DEFINED
#endif /* _WSTDIO_DEFINED */

#ifndef __STRICT_ANSI__
#ifdef __MSVCRT__
#ifndef NO_OLDNAMES
_CRTIMP FILE* __cdecl    wpopen (const wchar_t*, const wchar_t*);
#endif /* not NO_OLDNAMES */
#endif /* MSVCRT runtime */

/*
 * Other Non ANSI wide functions
 */
_CRTIMP wint_t __cdecl    _fgetwchar (void);
_CRTIMP wint_t __cdecl    _fputwchar (wint_t);
_CRTIMP int __cdecl    _getw (FILE*);
_CRTIMP int __cdecl    _putw (int, FILE*);

#ifndef _NO_OLDNAMES
_CRTIMP wint_t __cdecl    fgetwchar (void);
_CRTIMP wint_t __cdecl    fputwchar (wint_t);
_CRTIMP int __cdecl    getw (FILE*);
_CRTIMP int __cdecl    putw (int, FILE*);
#endif    /* Not _NO_OLDNAMES */

#endif /* __STRICT_ANSI */

#ifdef __cplusplus
}
#endif

#endif    /* Not RC_INVOKED */

#endif /* _STDIO_H_ */

#define …..;

Define’nin Türkçe anlamı tanımlamak anlamına gelir. Define program içerisine biz kendi değerimizi tanımlayabiliriz.  C bizim için bilimsel değerleri tanımlamaz.  Örneğin biz Pi sayısını sabit bir değere atayıcaz bunun için pi kullanabiliriz. Daha sonra ise program içerisinde pi yazıp bunu kullanabiliriz.

Bunun için bir C örneği yapalım.

C kodları;

// Define özelliği -> Kısa olarak fonksiyon sağlama. Programlamada profesyonelleşmek için bol bol örnek yapılmalı.
// Son 2 hafta dosyalama işlemlerini işleyeceğiz.
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#define pi 3.14
#define alan(r) pi*r*r
#define yaz(x) printf(“sonuc=%f\n”,x)
main()
{
 int R; float a;
 printf(“yaricapi gir: “); scanf(“%d”,&R);     
 a=alan(R);
 yaz(a);
 getch();    
}

Programının önizlemesi;

function …..;
{

}

Fonksiyonları Matematikde gördüğümüz gibi anlayabiliriz. İlk önce bir fonksiyon tanımlarız daha sonra ise bu fonksiyonları istediğimiz yerde kullanırız. Aynı Define gibi. Define’den kendini farklılaştırmış olmasının sebebi daha gelişmiş ve daha derli-toplu olmasıdır.

Yine bir örnek yaparak açıklayalım – üstünden geçelim.

C programı:

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int faktoriyel(int n)
{
    if(n==1) return 1;
    else return(faktoriyel(n-1)*n);
    }
main()
{
      int a,s;
printf(“1.sayi”); scanf(“%d”,&a);      
s=faktoriyel(a);
printf(“sonuc= %d”,s);
getch();
}

C programının önizlemesi

main()
{

}

Main programımızın ana gövdesidir. Program içerisinde çalışıcak kodlar süslü parantezler içerisine yazılır. Değişkenleri illaki süslü parantezler içerisine yazmak zorunda değilizdir. Değişkenlerin program açılışıyla beraberde tanımlayabiliriz.

 

 

/* NOTLAR */

Temel kütüphane dosyaları Gaziantep Üniversitesi sitesinden temin edilmiştir.

Author: Ali Göksel Bektaş

Simenty kurucu ortağı. Küçüklüğünden beri website yapan Ali bulunduğu web sektöründe 10 yıldan fazla tecrübesı vardır. Bisiklet sürmeyi, kek yemeyi ve rahat koltukları sever.

5 thoughts on “C Programlama Dilinin Genel Yapısı”

  1. Hocamın anlattığını dile getirirsem C herşeyin başlangıcı anlamına gelirmiş. Bu yüzden programlamaya ilk başta C ile başlanıyor bilgisyar programcılığında. bilgisayar mühendisliğinde de belki durum bu şekildir bir bilgim yok fakat C o kadar önemli ki üniversitelerde ve liselerde okutuluyor yani

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *