DOĞA BİLİMLERİ

DOĞA BİLİMLERİ

 

Doğa bilimleri yaşadığımız dünyada var olan varlıkları ele alıp inceleyen bilmdir. Adından da anlaşıldığı üzere doğa bilimleri, gerçek dünyadaki varlıkların üzerinde araştırma yapmaktadır.

Doğa bilimleri de kendi içerisinde 3 ana dala ayrılarak çalışmalarını ve incelemelerini bu yönde yapmaktadır. Bunlar:

  1. Fizik doğa bilimleri
  2. Kimya doğa bilimleri
  3. Biyoloji doğa bilimleri

Fizik bilimi doğa bilimleri içinde olan bir bilim dalıdır. Fizik doğa bilimi, doğanın içinde var olan maddeyi, hareket ve enerjisini araştırarak, bunlar hakkında deneysel bilgiler elde eder ve bazı sonuçlara ulaşır. Örneğin; fiziksel hareketler, basınç, yeryüzündeki hareketler, kuvvet-denge gibi daha birçok konuyu el almaktadır.

fizik

Kimya doğa bilimleri ise maddenin yapısını, oluşumlarını, değişimlerini, özelliklerini ele almaktadır. Hepsi doğada olan bu maddenin bilgilerine ulaşmaya çalışır. Örneğin, madde ve özellikleri, bileşikler ve özellikleri, atom ve yapısı, kimyasal hesaplamalar, mol kavramı kimya biliminin konularından bazılarıdır.

Biyoloji doğa bilimi ise doğada bulunan v-canlıları ele alıp inceleyen ve araştırma yapan bilimdir. Biyoloji bilimleri hem insan hem de hayvanları inceleyip yapıları hakkında bilgi vermektedir. Örneğin; virüsler, bakteriler, canlıların özellikleri, ekoloji, hücre, üreme gelişme, bitkiler, kalıtım, dokular, insan vücudu, sindirim, dolaşım, boşaltım sistemleri, yaşamın başlangıcı ve evrim gibi.

Doğa bilimlerinin gözlem ve deneye dayanmaktadır. Neden- sonuç ilkesinden yararlanırlar. Her doğa bilimi sonuçlarında yasaya varmak ister. Tüme varım yöntemini kullanırlar.

 

Formel bilimler

 

Formel bilimler

 

Formel bilimler nedir?

Formel bilimler Mantık ve Matematik bilimidir. Formel bilimler duyular ile kavranamayan, zaman ve mekan dünyası olan doğamızda yer almayan varlıktır. Örnek verelim; Matematik bilimi bir formel bilimler. Matematik biliminin konusu sayılardır; sayılar 2,3,4 doğada mevcut değildirler. Ancak biz bu sayıları zihnimizde düşünebiliriz. Bir üçgen şekli doğa içerisinde mevcut olmamasına rağmen yine bunu zihnimizde düşünebiliriz. Bu nedenle formel bilimler zihinsel ifadeler olup varlığı kanıtlanamaz. Aynı örneği Mantık için de verebiliriz. Mantığın konusu önermelerdir ve içerik bakımından ziyade şekil bakımından ele alınırlar.

Formel bilimler doğa bilimlerinin aksine ele aldığı konuları doğadan elde etmeyen bilimdir. Reel dünyada olmayan tamamen duyular üstü alanda ele alınan bilimlerdir. Bunlar matematik ve mantıktır. Bu iki bilim formel bilimler alanına girmektedir. Tamamen incelediği alanlar reel dünyada yer almaz. Elle tutulup gözle gördüğümüz alanlar değildir. Örneğin; rakamlar doğada var olmamaktadır. Elle tutamayız. İşte bundan dolayı insan bilimlerinden ve doğa bilimlerinden ayrılmaktadır.

Formel bilimlerde düşünceler sembolik bir dile dönüştürülüp ifade edilir. Doğa ve insani bilimler gibi tümevarım yöntemini kullanmazlar. Aksine tümden gelim yöntemi geçerlidir. Tümden gelim yöntemi ise özel veya tekil önermelerden genel veya tümel önermelere doğru bir akıl yürütme işlemidir. Örneğin; birinci taş yere düştü. İkinci taş yere düştü. O halde bütün taşlar yere düşer, gibi genel bir yargıya varır. Bu nedenle bu akıl yürütmeler zorunlu olarak geçerli değildirler.

 

Formel bilgiler.
Formel bilgiler.

Formel bilimlerde de zaman ve mekan kavramından söz etmek mümkün değildir. Formel bilimlerden olan matematik ve mantık konuları zaman ve mekanda gösteremeyiz. Sadece düşünerek ve zihinsel olarak onun kavrarız. Örneğin; bir rasyonel sayıları, ancak düşünebiliriz. Bir üçgenini ancak düşünebiliriz.

Formel bilim olarak matematik oldukça önemli bir bilimdir. Birçok bilime de ışık tutmuş ve insanlık için faydalı aletlerin yapımında kullanılmıştır. Mühendislik, tıp, endüstri, teknikte, eczacılıkta, fizikte, kimyada matematikten yararlanıp, sonuçlara ulaşılmıştır.